dành cho người lớn

Những câu hỏi dành cho người lớn Tin ngày: 13/04/2015 08:00

Bạo lực học đường đã chiếm một tỷ lệ quá lớn trong các bản tin truyền thông.. Không còn dừng lại ở những xích mích, cãi lộn giữa cá nhân, bạo lực học đường  đã và đang trở thành bạo hành, ngày càng nguy hiểm hơn. Suy thoái đạo đức, gia tặng bạo lực trong lời nói, thái độ ứng xử, hành vi chốn học đường đã đến lúc cần phải được coi là mối đe dọa cho sự ổn định và phát triển của tương lai nước nhà. "Người lớn" ở đâu trước thực trạng đáng báo động đó?