Nơi ta mắc nợ

Nơi ta mắc nợ Tin ngày: 29/06/2018 09:25

Sau lũy tre làng là bậc cao niên
Hiểu lẽ đời, biết đông tây kim cổ
Khăn xếp, áo the đọc Văn cúng giỗ
Mũ áo "xênh xang" làm Chủ tế giữa đình.