Mười năm anh không về

Mười năm anh không về... Tin ngày: 26/10/2018 08:02

Mười năm em quen nếp đợi đèn
Mẹ vẫn nhắc về anh ý tứ
Nhà bây giờ hai người góa bụa
“Đảm cỡ nào việc nặng cũng thừa ra”.