Làng ta

Làng ta Tin ngày: 18/10/2019 09:19

Làng ta giờ đã khác rồi
Đồng bồn bộn lúa, buồm vời vợi sông