Hỏi lòng

Hỏi lòng Tin ngày: 03/10/2019 10:02

Có bao giờ 
Anh hiểu được em đâu?
Chỉ đá mồ côi 
ngàn thiên thu mới hiểu