Hồ sơ bổ sung

Hồ sơ bổ sung... Tin ngày: 08/07/2019 08:26

- Nghề nghiệp chuyên môn của cô thật khớp với yêu cầu của chúng tôi - Viên Giám đốc nhấn mạnh và đổi qua tư thế ngồi thoải mái hơn sau ghế bành - Còn một điều nữa. Cô hãy nói cho thật, rằng cô có phản đối nếu thỉnh thoảng phải về nhà muộn hơn không?