Dưới vạt thiền y

Dưới vạt thiền y Tin ngày: 20/03/2017 08:26

khép mình nơi chùa làng đơn sơ
người con gái nương vào cửa Phật
bỏ ngoài đời những gì vướng bận
rũ chăm lo ba chữ phận đàn bà