Đồng chiều

Đồng chiều Tin ngày: 19/10/2019 08:22

Nắng tắt
Đồng không
Vân vi gió
Chim thiên di mỏi cánh phía cuối trời