Chữ Nhân dân được viết hoa trong hiến pháp

Chữ Nhân dân được viết hoa trong hiến pháp Tin ngày: 04/06/2020 10:02

Đảng ra đời, bóng tối dần tan
Nhân dân vùng lên phá xiềng gông nô lệ
Lập nên Nhà nước của mình
Từ kiếp ngựa trâu, nay trở thành người chủ!