Bả tình

Bả tình Tin ngày: 26/03/2020 09:19

Thật ra, lão Trạch đã bị coi là hạng người vô dụng từ lâu rồi. Nhưng cái tinh, cái tướng của lão lấn át được vợ con. Bởi vậy, cho dù lão suốt ngày chỉ lo ngao du phóng túng với lũ phàm phu tục tử ở khắp đó đây, thế nhưng vợ con hắn cũng chả dám than vãn tới nửa lời...