Ai mời được ai?

Ai mời được ai? Tin ngày: 31/08/2019 09:16

Lão Lưu vừa nhận được thông tri của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đi tập huấn tại trường Đảng thành phố mười lăm ngày. Trong thành phố, lão có một số quan chức là bạn bè và bạn học cũ, họ đều đang nắm giữ những vị trí quan trọng, đều là những người có thể hét ra lửa.