cỏ non

Cỏ non như thể bùa mê… Tin ngày: 18/03/2017 08:06

Ông làm thơ sớm, xuất hiện trên báo chí cũng sớm. Năm 1960, khi hai mươi tuổi, Nguyễn Văn Chương đã có thơ in trên báo Văn học, tiền thân của báo Văn nghệ bây giờ. Ngày ấy, được in thơ trên tờ báo lớn, có uy tín về văn chương là cả một sự kiện đối với người cầm bút.