Xuân Y Tý

Xuân Y Tý Tin ngày: 18/02/2017 08:02

Sóng sánh rượu Y Tý
Long lanh mắt em cười
Làm lòng anh bối rối
Biêng biếc biển mây trôi. . .