Về Phong Châu

Về Phong Châu Tin ngày: 12/02/2018 13:00

Người đi giữa nước non xanh
Miên man tiếng suối reo quanh Đền Hùng
Con từ xa lắc miền Trung
Nén hương thơm kịp về cùng nước non