Từ... biệt Mẫu

Từ... biệt Mẫu 5 Tin ngày: 14/09/2017 11:40

Mới hôm qua thôi, ông còn thấy rõ hai vợ chồng. Ông vẫn nhớ anh chồng có gương mặt xương xương, sống mũi cao, đôi mắt thì cụp xuống. Mới hôm qua thôi, ông còn thấy họ đùn đẩy nhau, họ động viên nhau, và họ hy vọng... Thế mà 30 phút trước ông vừa hay tin anh chồng đã chết...