Trở lại tuổi thơ

Trở lại tuổi thơ Tin ngày: 08/01/2018 09:05

Ước một lần về lại tuổi thơ
Sà vào lòng mẹ thơm mùi lúa chín
Gió đông nồng nàn vị ngô khoai sắn
Cái rét tần ngần chẳng muốn rời đi.