Tháng sáu

Tháng sáu Tin ngày: 22/09/2017 08:05

Tháng sáu
Đài đưa tin
lá bão đầu tiên
đổ đất liền từ đằng Đông- Bắc.