Tháng Hai

Tháng Hai... Tin ngày: 24/03/2017 08:02

Tháng Hai- Xuân nửa chừng
Rét dùng dằng đi, ở
Nắng đủng đỉnh lưng trời
Mưa vật vờ mái cọ.