Gửi các nhà thơ

Gửi các nhà thơ Tin ngày: 14/04/2018 08:21

Các anh đang buồn
vì thơ in ra không có người đọc?