Đề tặng cho sen

Đề tặng cho sen Tin ngày: 28/08/2017 08:03

sen
tự biết phận mình
nở phận đời trong vắt
mai sương