Chấn hưng nghệ thuật:

Đòi hỏi bức thiết của thời đại

08:00 01/09/2014

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã chỉ ra: "So với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh". Trong bài này, chúng tôi xin đề cập đến lĩnh vực nghệ thuật.

Ý kiến bạn đọc