Tình hình quan trọng

08:08 03/08/2017

Trưởng khoa Triệu nói có việc quan trọng muốn báo cáo tôi, tôi không thể không dừng công việc của mình lại, dành thời gian hẹn anh ta đến phòng làm việc nói chuyện.

Ý kiến bạn đọc