Luồng rừng

08:02 24/04/2017

Luồng Rừng chia thành hai mé tả tử hữu sinh, vậy nên cô không được phép sai sót dù chỉ một li. Trụ vững rồi, Lành trở người một cái, lái thuyền về mé hữu. Nước tuy rất xiết, nhưng ấy mới là cửa sống. Quai hàm cô bạnh ra, bẻ chèo, mồ hôi tuôn như mưa thấm ướt lưng áo mỗi khi cố tránh những mỏm đá nhọn nhô lên...

Ý kiến bạn đọc