Còn có người để quát

08:28 12/05/2018

Đi giao ban về, Cục trưởng thấy thật xấu hổ với các đơn vị bạn vì hôm nay, cấp trên nêu đích danh đơn vị mà Cục trưởng đang quản lý làm ăn bệ rạc, nền nếp không chính quy, năng suất lao động thấp, tôn ti trật tự lộn tùng phèo… nói chung có bao nhiêu “mỹ từ” thì cấp trên đều dồn cho Cục trưởng cả.

Ý kiến bạn đọc