Ai thanh toán hóa đơn?

08:56 19/01/2018

Tiểu Triệu mời mấy cán bộ chủ chốt của cơ quan gồm Trưởng phòng Cao, Trưởng phòng Khoa và Phó Giám đốc Tiền đến một nhà hàng, mượn cơ hội để móc nối tình cảm.

Ý kiến bạn đọc