Trời còn ánh sáng

08:15 21/01/2017

Giữa dòng nhân thế, buông câu
Mấy trăm năm lẻ, biết đâu tuổi mình

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc