Thiếu nắng?!

19:52 07/03/2019

Chia nắng rồi, sao thiếu?
Lối nhỏ vẫn mù sương
Đường khuya đèn leo lét
Trang giấy vẫn còn nguyên.

Ý kiến bạn đọc