Quê Hương

12:15 22/12/2016

về lại quê hương
anh như rừng già đớn đau vết chém
đông Ngàn Hống, tây Hoành Sơn phía nào
nguyên vẹn
lầm lũi thương ví giặm ngàn đời

Ý kiến bạn đọc