Cạn Đêm

15:02 16/11/2017

Thế là ly chạm ly rồi
Mời trăng mười sáu cùng ngồi với ta
Trăng thời say với Hằng Nga
Ta thời say với người mà ta yêu

Ý kiến bạn đọc