Bình bầu thi đua -vẫn còn nặng hình thức

08:07 10/01/2017

Cuối năm là thời điểm các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết, kiểm điểm, bình bầu thi đua và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, mỗi người phải viết bản tự kiểm điểm rồi đọc tại cuộc họp cho các đồng nghiệp góp ý. Để tối thiểu là hoàn thành nhiệm vụ, cách dễ nhất là phải nghĩ ra ít nhất một sáng kiến ghi vào bản tự kiểm điểm cá nhân. Vì đây sẽ là tiêu chí để xét thi đua cho cả cá nhân và tập thể, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc